Insubel Insurance

Privacy Policy

Privacy Voorwaarden

 

 

1. Inleiding

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

 

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Lagimo BV, met maatschappelijke zetel te Amelbergastraat 12 – 2240 Zandhoven, met ondernemingsnummer 0427.534.329.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@insubel.net

 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Taal
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat - gezinssamenstelling
 • E-mailadres, telefoonnummer
 • Financiële informatie, bankrekening
 • Loon, waarborgen
 • Nummerplaat
 • Gegevens over de gezondheid
 • Beroep

 

 

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

4.1 Algemeen
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

 

4.2 Nieuwsbrieven
Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

 

 

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

 

 

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

 

 

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van 5 jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening.

 

 

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken.

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

 

 

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 

 

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan aangepast worden in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Wat is dé jaarlijkse kost van al uw verzekeringen? 

 

Contacteer ons voor een gratis vrijblijvende doorlichting. Online adviesgesprek?

Sitemap

KBO 0427 534 329

© Insubel - BE 0427 534 329